Deliver Details

کلیه آثار از طریق سیستم پست بصورت پیشتاز ارسال شده و ضمانت سلامت رسید آن بر عهده فروشگاه آرتازون میباشد . در صورتی که آثار قاب شده باشد در مشخصات اثر قطعاً قید می شود .